Statek

V roce 2020 jsme koupili zchátralý statek s číslem popisným Raková 4, který postupně rekonstruujeme. Opravujeme budovy, které jsou staticky v pořádku, obnovujeme pobořené a zřícené stodoly, zabydlujeme okolí. Z místa, které bylo posledních několik desítek let opuštěné, tak vzniká nové srdce naší zahrady.

Statek má v péči organizace STATEK RAKOVÁ, z.ú., sociální podnik, který nabízí pracovní uplatnění pro lidí se zdravotním postižením. Věnuje se nezemědělské činnosti – stará se o budovy, provádí různé řemeslné práce a zajišťuje údržbu zeleně.

STATEK RAKOVÁ, z.ú. se hlásí k těmto principům sociální ekonomiky:

1. SPOLEČENSKÁ PROSPĚŠNOST v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce:
STATEK RAKOVÁ, z.ú. podporuje vytváření nových pracovních míst, zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním a připravuje je na otevřený trh práce.

2. Zaměstnávání MIN. 30 % OSOB ZNEVÝHODNĚNÝCH na trhu práce:
Společnost zaměstnává osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, konkrétně osoby se zdravotním postižením. Celkem zaměstnává 12 lidí a z toho je 11 osob se zdravotním postižením (91 % všech zaměstnanců společnosti).

3. INTEGRACE A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ znevýhodněných na trhu práce:
Ve společnosti mají všichni zaměstnanci se zdravotním postižením (ZP) zpracovaný individuální plán rozvoje (IPR) a pracovní podmínky jsou přizpůsobeny individuálním potřebám každého pracovníka.
IPR je souhrnem osobních a profesních cílů, které směřují k co největší samostatnosti a začlenění pracovníka do týmu a společnosti.
IPR zajišťuje pracovní asistent organizace v časovém rozsahu od každodenního sdílení odvedené práce každým pracovníkem se ZP až po pravidelné vyhodnocování IPR (1 x za půl roku s dotací 1 až 2 hod.).
Pracovní asistent je odpovědný za vedení IPR, podporu pracovníků se zdravotním postižením, zajištění adaptace osob se ZP na prostředí provozu, zaškolování při obsluze přístrojů, nácvik komunikace a jednání se zákazníky, poskytování psychosociální podpory pracovníkům se ZP. Dohlíží na dodržování principu autonomie v manažerském rozhodování a řízení společnosti.

4. ZAPOJOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ a členů do směřování podniku na základě vypracované strategie:
STATEK RAKOVÁ, z.ú. na konci každého roku zve všechny pracovníky k vyhodnocení naplánovaných cílů a nastavení novýyh na další rok. Plánování probíhá srozumitelnou formou pro všechny zúčastněné pracovníky z cílových skupin (podle individuálních možností) a to tak, aby se mohli všichni zapojit do procesu plánování a rozhodování společnosti v oblastech: personalistika, ekonomika, PR, řízení a kvalita. Ze setkání je zpracován Strategický plán společnosti, který se v průběhu roku (každý měsíc) společně vyhodnocuje a aktualizuje. Strategický plán je k dispozici všem pracovníků společnosti v denní místnosti statku.

5. REINVESTICE ZISKU do rozvoje sociálního podniku a/nebo do naplnění jeho společenské prospěšnosti:
Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2023 činil 899 tis. Kč. Částka ve výši 899 tis. Kč (100 %) byla reinvestována do rozvoje sociálního podniku, konkrétně:
– výstavby nové stodoly v hodnotě 4,3 mil. Kč – zázemí velké techniky pro správu a údržbu statku.
Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2022 činil 1 447 tis. Kč. Částka ve výši 795 tis. Kč (55 %) byla reinvestována do rozvoje sociálního podniku, konkrétně:
– rekonstrukce objektu (stodoly) – zázemí techniky pro úpravu a údržbu krajiny,
– výroby hlavní brány k zabezpečení objektu.
Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2021 činí 198 tis. Kč. Částka ve výši 198 tis. Kč (100 %) byla reinvestována do rozvoje sociálního podniku, konkrétně:
– rekonstrukce vodního hospodářství na statku,
– dokončení denní místnosti na statku.

6. NEZÁVISLOST V MANAŽERSKÉM ROZHODOVÁNÍ a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích:
O směřování sociálního podniku rozhodují zaměstnanci společnosti nezávisle na zakladatelích jednou ročně na společném setkání. Zde při plánování a manažérském rozhodování společnosti se řídí principem autonomie v manažerském rozhodování a řízení a na jeho dodržování dohlíží společně pracovní asistent zaměstnanců se ZP a ředitel společnosti, který je odpovědný Správní radě, která dbá o zachování účelu, pro nějž byl ústav založen.

7. LOKALIZACE, podpora místní ekonomiky a spolupráce s místními aktéry:
STATEK RAKOVÁ, z.ú. v rámci sociálního podnikání spolupracuje s místními dodavateli a správci strojů a techniky např.:
– Ing. Vítězslav Hatan – servis traktorů a příslušenství, dodávka spotřebního materiálu,
– Zahradní technika Strádal – servis a údržba zahradní techniky, dodávka spotřebního materiálu,
– Ing. Viktor Drlík – arboristika, údržba zeleně.
Devět pracovníků sociálního podniku bydlí v okolí obce Raková (sídlo statku) a tři jsou z Plzně.
Sociální podnik spolupracuje při naplňování společensko-prospěšných cílů a podpoře zaměstnanců se ZP zejména:
– Úřad práce ČR – pomáhá řešit nezaměstnanost v místě a buduje, aktivizuje a formuje místní komunitu v duchu principů vyrovnání příležitostí,
– město Rokycany – údržba veřejné zeleně,
obec Raková – spolupráce a pořádání veřejných kulturních akcí pro obec Raková a blízké okolí, spolupráce s mateřskou školkou,
– Sociální podniky MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. a MOJE JAKO TVOJE, z.ú. – zajišťování a technická údržba zázemí pro jejich sociální podnikání.

8. ENVIRONMENTÁLNÍ ZODPOVĚDNOST ve všech fázích podnikání:
Společnost má stanovené a uvedené konkrétní zásady environmentálně šetrného podnikání, kterými se řídí všichni pracovníci organizace:
– nakupujeme jen energeticky úsporné stroje a vybavení,
– používáme zejména environmentálně příznivý spotřební materiál (mazivo, drogerie, kancelářské potřeby, tonery, potraviny…) od lokálních výrobců,
– třídíme odpad, vhodné recyklujeme a kompostujeme,
– využíváme ekologickou dopravu.

Kontakty:
STATEK RAKOVÁ, z. ú.
sídlo a korespondenční adresa: 17. listopadu 2560/6, 301 00 Plzeň
IČ: 22713051, DIČ: CZ22713051
Číslo účtu: 264469849/0600
e-mail: statek.rakova@seznam.cz
tel.: +420 732 372 765